Aktuálně z úřadu: leden až březen

20. 3. 2020

Co nás čeká v letošním roce?

Dodatečně jsme od Ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci na rekonstrukci komunikace kolem obecního úřadu až téměř k úpravně vody ve výši 3 225 539 Kč, celkové náklady na rekonstrukci jsou 4 936 156,50 Kč. Silnici začneme opravovat v dubnu. Vzhledem k délce a dotčeným nemovitostem to bude náročná akce, která se dotkne mnohých z vás. Předem si tedy dovoluji požádat a trpělivost. Veškeré informace ohledně uzavírek a dopravních omezení vám předáme s dostatečným předstihem.

Od Státního fondu životního prostředí jsme získali dotaci ve výši 250 000 Kč na výsadbu nových stromů. Výsadba bude provedena kolem nového školního pavilonu a dále bude doplněna výsadba stromů v obci. V rámci projektu bude vysazeno 40 stromů. Současně s novou výsadbou budou probíhat také rozsáhlé práce na ošetřování a kácení stromů. Dle zpracovaného dendrologického průzkumu bude v letošním roce v obci a na hřbitově ošetřeno 22 stromů a 8 stromů pokáceno.

Také jsme podávali žádosti o dotace na rekonstrukci rybníka, rekonstrukci školního hřiště a výstavbu hřiště pro školku u nového pavilonu. Na výsledky těchto žádostí zatím čekáme, předpokládaný termín jejich vyhlášení je květen 2020.

Zastávky na D4

Začátkem letošního roku vyšel v týdeníku EURO článek s emotivním názvem „Zastávku, nebo život“.  Tento článek vyvolal mezi našimi občany, kteří jsou na zmíněných zastávkách doslova závislí, obrovskou vlnu znepokojení a obav. Oslovili jsme proto Ing. Juříkovou z ŘSD, která má naši oblast na starosti, o vyjádření, které v plném znění níže zveřejňujeme.

„Co se týče zveřejněného článku v týdeníku EURO, tak nemůžu než Vás opět ujistit, že Ředitelství silnic a dálnic ČR nemůže, a rozhodně ani nechce, zrušit zastávky na dálnici D4 bez jejich adekvátní náhrady. Zrušení každé autobusové zastávky na dálnici D4 je podmíněné zajištěním dostupné obsluhy z jiné zastávky, ale se zachováním adekvátní kvality dostupnosti z obytných území. V nové studii konkrétně pro obsluhu místní části Varadov pracujeme s variantou umístění zastávky na dálniční odpočívku (stávající ČSPH). Poloha zastávky se tedy víceméně nezmění. Toto řešení a návrh nového linkového vedení veřejné dopravy jsme Vám již v pracovní verzi prezentovali a bude ještě předmětem dalších jednání. Alternativní linkové vedení musí zajistit plnohodnotnou obsluhu, resp. bychom Vám rádi nabídli udržitelný systém, který by se mohl dále rozvíjet dle potřeb jednotlivých obcí.

Chápu obavy obyvatel Vaší i sousedních obcí. Zároveň však nepovažujeme za vhodné konzervovat stávající stav, kdy dálnice D4 nesplňuje požadavky na bezpečnou komunikaci v kategorii dálnice. Pohyb pěších osob na dálnici, včetně pobytu na zastávkách, je vysoce rizikový. Křižovatky nejsou vybaveny dostatečně dlouhými pruhy pro odbočení a připojení. A samozřejmě je třeba dbát na hlukovou ochranu obyvatel. Všechny tyto aspekty je nutné s ohledem na stále se zvyšující intenzitu dopravy řešit.

Věřím, že i na proběhlém jednání u Vás na obci jsme ukázali, že vynakládáme s projektanty z firmy Sagasta a s kolegy z Fakulty Dopravní ČVUT maximální úsilí k nalezení vhodného alternativního vedení linek veřejné hromadné dopravy. Dále Vás můžu ujistit, že se budou konat další jednání (se zástupci koordinátorů dopravy ROPID a IDSK, ministerstva dopravy, ministerstva vnitra a dalších dotčených orgánů), stejně tak budete Vy i okolní obce nadále průběžně seznamování s novými výstupy studie.“

Věřme tedy, že nedojde k nějakému náhlému překvapení a vše proběhne tak, jak nám ŘSD slibuje. Podle studií, se kterými jsme byli dosud seznámeni může být modernizace D4 pro dotčené obce a jejich občany přínosem. Vše se však bude odehrávat v horizontu cca 10 let.

Ekologická havárie na Vandrlici

Kolikrát si říkám, že už mě moc věcí v úřadě nepřekvapí, opak je ale pravdou. Bohužel se často potýkáme s velkou bezohledností některých jedinců, nejvíce v oblasti odpadového hospodářství. V pátek 7.2.2020 někdo uložil ke kontejnerům na Vandrlici dva plné velké sudy vyjetého oleje. Jeden sud vytekl a vytvořil rozsáhlou olejovou skvrnu nejen na cestě, ale natekl také do louky vedle cesty. Havárii přijely sanovat dvě jednotky hasičů. Následný úklid prováděla firma Karla Kabrny.  Touto cestou bych chtěla panu Kabrnovi moc poděkovat za okamžitý zásah. Z místa byly odvezeny dva plné kontejnery kontaminované zeminy, které následně budou likvidovány specializovanou firmou. Náklady za celkovou likvidaci této havárie budou kolem 100 000 Kč z rozpočtu obce.

Návštěva p. kardinála Duky v Líšnici

V neděli dne 3.5.2020 přijal p. kardinál Dominik Duka pozvání hasičů 7. okrsku, aby celebroval Děkovnou mši sv. Floriánu v líšnickém kostele. Návštěvu pana kardinála vnímáme jako čest také pro obec, která se bude společně se základní školou na této návštěvě organizačně podílet.

Mše svatá bude začínat v 10:30 hod. Před zahájením bude od budovy školy vypraven slavnostní liturgický průvod, který povedou hasičské sbory 7. okrsku, následně půjdou hosté, ministranti a na konci p. kardinál. Samotná mše bude trvat 80 minut. Z důvodu předpokládané velké návštěvnosti je zvažován audio přenos do prostoru před kostelem.

Skip to content