Dočká se Líšnice ohleduplnějších řidičů?

20. 3. 2020

Desáté zasedání zastupitelstva obce se neslo ve znamení plánů na rok 2020. Líšnici čekají opravy silnic a cest, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových i zvětšování akumulační nádrže úpravny vody. Vedle toho zastupitelé podpořili návrh, aby se na hlavní silnici v obci instalovaly měřiče rychlosti. Podle zkušeností z jiných obcí po celé republice mají psychologický vliv na většinu řidičů. Přinášíme vám redakční výběr nejdůležitějších informací, podrobný oficiální zápis najdete jako vždy na webu obce.

Dotace

První bod jednání patřil dotacím. Na rok 2020 už byly schválené finance na zvětšení akumulační nádrže obecní úpravny vody, na opravu komunikace od obecního úřadu dolů i celkem čtvrt milionu na výsadbu nových stromů v obci. Práce na všech třech projektech už jsou v plném proudu a jde také o významné položky na straně výdajů z rozpočtu obce.

Na rozhodnutí se stále čeká u projektu na nové školní hřiště, kde bude výsledek známý až v květnu, a na pořad dne přijde letos i hřiště u nového školního pavilonu a oprava rybníka na návsi. Zde je také možnost přihlásit se v případě neúspěchu k jinému dotačnímu programu, který otevře ministerstvo zemědělství.

Schválení dodavatele

Dalším zajímavým bodem zastupitelstva bylo i schválení výběru dodavatele na výše zmíněnou opravu silnice od obecního úřadu dolů až téměř ke konci obydleného území obce směrem k úpravně vody. Obec oslovila pět dodavatelů, obdržela pět nabídek a výběrová komise zvolila nejnižší cenovou nabídku firmy Šťastný asfalt s.r.o.. Celkově projekt vyjde na zhruba 4 940 000 Kč s tím, že se na nákladech 30 % podílí sama obec, zbytek je hrazen z dotačního titulu.

Nová vyhláška o sběru odpadů

Zastupitelé dále schválili novou vyhlášku o sběru odpadů a rozšířili ji o sběr jedlých tuků. V souvislosti s vyhláškou padl návrh na zřízení obecního sběrného dvora, který zatím nahrazuje hromadný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dvakrát ročně. Aktuálně se v tomto bodě nebudou podnikat další kroky, zastupitelé se shodli, že zákonem dané povinnosti sběrných dvorů by pro obec byly příliš zatěžující.

Vodné a stočné i rezerva na opravy vodovodní sítě

Následovalo schvalování výše vodného a stočného, kde se ceny drží na stejné hodnotě jako v roce 2019 – tedy 51,11 Kč za vodné a 44,28 Kč za stočné. Zastupitel Dalibor Matušínský si vyžádal další informace ke stanoveným cenám, zajímal se zejména o možnost kontroly nákladů společnosti AquaConsult, které obci fakturuje. Diskutovalo se i o možnosti, aby obecní vodovod, úpravnu vody i ČOV spravovala z důvodu úspor obec sama. Po zhodnocení všech informací se zastupitelstvo usneslo, že by šlo o řešení finančně i personálně příliš náročné pro obec velikosti Líšnice, cena vodného a stočného patří k nejnižším v okolí, ale vždy lze zadat audit fakturovaných nákladů nebo provést průzkum trhu u jiných správců.

S vodovodní sítí souvisel i další bod programu, kdy zastupitelstvo schvalovalo také plán rozpočtu na průběžné opravy na roky 2020-2029, jak obci ukládá nově zákon. Místostarosta obce Jan Abt upozornil, že například ČOV je z důvodu nekvalitního provedení dnes v tristním stavu a jakmile dojde k dalšímu navýšení počtu obyvatel obce, bude nutné čističku vybudovat novou.

Varadovské může potěšit zpráva, že obecní vodovod je v současné době dovedený k čerpací stanici KolocOil a dále pod dálnicí na stanici Benzina, odsud je plánováno dovést vodovod až k asfaltové silnici paralelní s D4, kde vznikne hydrant. Ten bude možné využít v případech problémů s dodávkou pitné vody nebo například pro požární účely.

Projít obcí beze strachu

Dalším bodem programu bylo zřízení měřičů rychlosti na hlavní komunikaci vedoucí obcí, kde i přes to, že silnice protíná hustě obydlený střed obce, pohybují se na ní chodci a zejména malé děti, někteří řidiči nedodržují ani zákonem danou rychlost 50 km/h. Podnět od občanů vzalo zastupitelstvo velmi vážně a shodlo se, že by měřiče mohly být osazené také kamerovým systémem. Podle zkušeností z jiných obcí řidiči zpomalují, i když nejde o standardní radar, a kamerové záznamy pomáhají identifikovat vozidla pachatelů trestných činů. Cena základních měřičů se pohybuje kolem 40 tisíc korun, což je pro obec reálné, a starostka Líšnice byla pověřena zastupitelstvem ke zjištění všech možností a oslovení potenciálních dodavatelů.

Mimo program

Mimo předem daný program jednání se dále řešila i údržba polních cest a povinnosti obce. Velkým problémem je, že v katastru obce jsou prodávány pozemky bez přístupové cesty, obec nemá možnost zasáhnout a noví majitelé pozemků potom žádají po obci nápravu. Polní cesty ale například není možné vyasfaltovat nebo pronajmout majitelům okolních pozemků. Aktuálně obec řeší jednu takovou žádost, jediným možným řešením se ale zdá být alespoň částečné odstranění ornice a navezení jiného sypkého materiálu pro zpevnění na náklady žadatele, ale s příspěvkem obce – v aktuálně řešené kauze ve výši 4 000 Kč.

Ze strany veřejnosti zazněl také návrh na zřízení kontejneru na drobný elektroodpad a pravidelné zveřejňování rozborů pitné vody na webu obce. V souvislosti s kvalitou vody se lidé také zajímali o pravidla nakládání s hnojem vzhledem k množství chovatelů koní v obci. Místostarosta obce Jan Abt vyvrátil obavy z průsaku fekálních bakterií do spodních vod a znovu upozornil na problém s pesticidy, který sice nedráždí oko tolik jako hromada hnoje, ale je mnohem nebezpečnější. Varoval, že pesticidy ve studnách odhalí až speciální testy, jejichž cena se pohybuje kolem 7 000 Kč.

V diskuzi s občany se řešilo také odstraňování nepovolených staveb – obec má podle vedení svázané ruce, odstranění je v kompetenci obce s rozšířenou působností (tedy Černošic), která musí stavbu na své náklady odstranit a až zpětně po majiteli stavby vymáhat náklady. Vedení obce opakovaně u některých staveb upozorňovalo stavební úřad na problémy se zákonem, ale reakce nepřišla. Po personálních změnách v Mníšku pod Brdy se nyní čeká na další postup.Dalšími body byly instalace košů na psí výkaly, ekologická havárie ve Vandrlicizastávky autobusu na D4 – ke všem najdete podrobnější informace v samostatných článcích Líšnického zpravodaje na jaro 2020.

Foto: Pexels.com

Skip to content