Vánoce v zahraničí: v Peru

10. 12. 2020

Jak se slaví Vánoce v jiných zemích? Mnoho Líšničáků to ví. Za hranice je zavála práce, studium nebo touha poznávat jiné země. A o tom, jak se slaví Vánoce v Peru, nám napsala Rocio, kterou láska naopak přivedla k nám…

Tak tedy šťastné a veselé Vánoce! Feliz Navidad! Merry Christmas! God Jul!

Christmas in Peru, Christmas in the Czech Republic

Speaking about Christmas in Peru, it is to speak about food, toys, happiness, children singing, Papanoel (Santa Claus), Christmas tree, giant commerce everywhere, beautiful Christmas craft, and fireworks.

Since the beginning of November the children are thinking about their gifts, the favourite toy which is usually modern, electronic, with lights , and one day before Christmas the parents go with their children to buy the favourite toy, so the commerce in the streets are so crazy of people selling in everywhere, and when I say everywhere it is including the pavements, lanes, speedways so  this is a real free commerce where everybody can sell and everybody can buy. Everything is improvised, without control, so the police must close the principal streets forbidding the traffic of cars to keep the people safe. This crazy situation happens only once a year, the children walk by the streets with a big smile because they get the toys of their dreams, so you can see that this habit is different from other countries where the gifts are a surprise of Santa Claus. In Peru it isn't a surprise.

Well, about the principal day of Christmas the people organize a big family meeting which is normally in the house of the grandmother. In this special day the whole family eats together (uncles, aunts, grandparents, nephews, grandchildren), over the table you can see the typical "paneton" which is a big sweet bread made with dry fruits (the recipe comes from Italy), the people eat it with a cup of hot chocolate with milk, and like a principal food the filling turkey cooked in oven. However, some people prefer to eat chicken in an oven with fried potatoes because it is easier. During the family meeting each one brings some special food or drink to share (wine, chocolate, more "paneton") and everybody is very happy to get the best gift in life, which is "the big fortune to pass one year more together, with life, love, and health". It isn't obligatory to buy gifts for all the family, only is very important to be together sharing time with the family".

To walk the streets is a big festivity, you can hear children singing beautiful Christmas music in the churches, the main squares have wonderful decorations of colourful lights. The people love to have a beautiful representation of nativity of Baby Jesus at home – the small statues are made in plaster or clay, the artist who created these wonderful artistic pieces try to design a new model each year. In my personal experience I feel like a small child walking through the improvised markets built over the streets where you can see infinity of nativities Jesus models, colours, decorations, materials, and sizes, in the same way the small wood houses where Jesus was born according to the bible, the small animals, small cities decorated with artificial snow, pine trees, lakes with swans. Everything is made in miniature size, including the diversity of baby clothes to dress your baby Jesus statue at home. You can enjoy all this incredible art while you are listening to Christmas music with children singing.

However, two and a half years ago the love changed my life, country, habits, and weather. My experience about my new life in the Czech Republic is gratifying. It will be my Christmas number 3 in this beautiful country. I am always surprised about the big skills of the Czech woman to bake so beautiful and delicious Christmas cookies. I can see all the creativity, art, patience and big love in each recipe, preparation and wonderful decorations in each cookie and cake. The weather at Christmas time is another magic moment, I feel like inside of a dream every time that the snow covers the forest around Lisnice. Every new year I can find some new magic details, the Christmas tree in the old town of Prague is the most wonderful tree that I have seen in my whole life. The Czech people are so generous, polite, and friendly with me. I feel so blessed...

Vánoce v Peru, Vánoce v České republice

Mluvit o Vánocích v Peru znamená mluvit o jídle, hračkách, štěstí, zpívajících dětech, Papanoelovi (Santa Claus), vánočním stromečku, obřích reklamách všude, nádherných vánočních předmětech a ohňostroji.

Už od začátku listopadu myslí děti na své dárky, nějakou vytouženou hračku, která je obvykle moderní, elektronická a svítící, a den před Vánocemi ji jdou rodiče s dětmi koupit. Obchodní ruch v ulicích je šílený, lidé prodávají své zboží všude, a když říkám všude, myslím tím včetně chodníků, jízdních pruhů i dálnic. Tohle je opravdový volný obchod, kde každý může prodávat a každý může koupit. Všechno je improvizované a mimo kontrolu a policie musí omezit dopravu na hlavních tazích, aby zajistila bezpečnost lidí. Tahle bláznivá situace se opakuje jen jednou za rok. Děti procházejí ulicemi s obrovským úsměvem, protože dostanou hračku svých snů – vidíte, tenhle zvyk se liší od ostatních zemí, kde dárky jsou překvapením od Santa Clause. V Peru to překvapení není.

V den Vánoc pořádají lidé velká rodinná setkání – obvykle v domě babičky. V tenhle slavný den jí dohromady celá rodina (strýčkové, tetičky, prarodiče, neteře, vnoučata), na stole najdete „paneton“, což je velký sladký chléb se sušeným ovocem (recept pochází z Itálie), který tu lidé jedí s šálkem horké čokolády a mlékem, a jako hlavní chod se podává plněný krocan pečený v troubě. I když někteří lidé dávají přednost pečenému kuřeti s hranolkami, protože je jednodušší.

Během rodinného setkání se každý podělí o slavnostní jídlo, které přinesl (víno, čokoládu, další „paneton“), a každý je šťastný, že dostane ten nejlepší dárek v životě, kterým je „to veliké štěstí prožít další rok společně, v životě, lásce a zdraví“. Není povinné kupovat dárky celé rodině, jediné, co je opravdu důležité, je být spolu a sdílet čas s rodinou.

Procházet ulicemi je velká sláva, uslyšíte děti zpívat v kostelích nádherné vánoční písně, hlavní náměstí jsou vyzdobená úžasnými světelnými dekoracemi. Lidé tu milují Jezulátka a každý chce mít nějaké doma – malé figurky jsou vyrobené z plastu nebo keramiky a umělci, kteří tahle umělecká dílka vytvořili, se snaží přijít každý rok s novým návrhem. Já osobně se cítím jako malé dítě, když procházím těmi improvizovanými tržišti, kde můžete vidět nekonečné množství Jezulátek všech barev, materiálů, vzhledů i velikostí, stejně tak malých dřevěných domků, kde se podle bible narodil Ježíš, malých zvířat, městeček zdobených umělým sněhem, borovicemi, jezery s labutěmi. Všechno je vyvedené v miniaturních velikostech včetně řady dětských šatiček, do kterých můžete obléknout svou sošku Jezulátka doma. Všechno tohle neuvěřitelné umění si můžete užít za poslechu vánočních písní zpívaných dětmi.

Nicméně před dvěma a půl lety změnila láska můj život, zemi, zvyky i počasí. Moje zkušenost s novým životem v České republice je hezká. Tohle budou moje Vánoce číslo 3 v téhle krásné zemi. Vždycky jsem překvapená šikovností českých žen při pečení krásných a chutných vánočních cukrovinek, vidím tu nápaditost, um, trpělivost a obrovskou lásku v každém receptu, přípravě i zdobení. Počasí o Vánocích je dalším kouzelným momentem, připadám si jako ve snu pokaždé, když sníh pokryje les kolem Líšnice. Každý rok objevuji nové kouzelné detaily, vánoční strom na Starém městě v Praze je tím nejkrásnějším stromem, který jsem za celý život viděla. A lidé jsou v České republice tak štědří, slušní a přátelští. Cítím se skutečně požehnaně…

Skip to content